Badania geotechniczne – pełen zakres prac

Badania geotechniczne – pełen zakres prac

Badania geotechniczne – pełen zakres prac. Budowa nowoczesnych obiektów jest determinowana przez budowę niezwykłych konstrukcji, form architektonicznych. Posiadając znaczne wymiary, wysokość, rozwiniętą podziemną infrastrukturę budynek powinien mieć bezpieczny fundament zapewniający budowę, dalszą eksploatację. Dlatego konieczne jest najpierw przeprowadzenie badań geotechnicznych w miejscu wybranym do zagospodarowania.

Cel wykonywania badań geotechnicznych

Badania geotechniczne prowadzone są głównie w zakresie projektowania budynków mieszkalnych jednopiętrowych lub wielopiętrowych, hangarów, obiektów produkcyjnych, terminali przeładunkowych itp.). A także dróg i kolei oraz obiektów podziemnych, a także innych szczególnych konstrukcji (linie energetyczne i maszty oświetleniowe itp.).

Badania geotechniczne są ważne w przypadku projektów, które wymagają akceptowalnego ryzyka przez krótki czas, takich jak projekty inżynieryjne. Dobra ocena ryzyka związanego z parametrami geotechnicznymi jest ważną kwestią, szczególnie na obszarach o trudnych warunkach. Aby zabezpieczyć te struktury, konieczne jest określenie podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych gleby oraz indywidualne określenie i optymalizacja każdej właściwości.

Etapy wykonywania badań geotechnicznych

  • Badanie przedprojektowe: strefowanie terytorium, analiza danych z minionego okresu, obliczenie sejsmiczności, badanie warunków hydrologicznych z prognozą oddziaływania na obiekt.
  • Ankiety projektowe: badanie otaczających struktur, badania gruntu w laboratorium, w tym obecność w strefie metra, obliczenia i monitorowanie stabilności cech reliefowych, osiadanie obiektów oraz prognoza ich dalszego zachowania.
  • Badania konstrukcyjne: badania geodezyjne, analiza, przewidywanie zachowania gleby, monitorowanie, obliczanie stanu środowiska, budowle, naukowe i praktyczne wsparcie budowy obiektu.

Pełen zakres badań geotechnicznych

Wiercenie geotechniczne jest niezbędne do określenia składu gleby, pobrania próbek gleby do analiz laboratoryjnych, określenia poziomu wód gruntowych i wyjaśnienia granic warstw gleby. Wiercenie odbywa się głównie przy użyciu sprzętu wiertniczego, rzadziej używane są ręczne narzędzia wiertnicze. Najpopularniejszą metodą wiercenia jest wiercenie ślimakowe (śrubowe) i wiercenie rdzeniowe. Metody wiercenia dobierane są w zależności od zadania, stopnia złożoności budynku / konstrukcji i proponowanego odcinka geologicznego.

Badania geotechniczne – sondowanie statyczne z pomiarem ciśnienia wody w porach w glebie

Sondowanie statyczne jest jedną z najczęściej stosowanych i uznanych metod badań geotechnicznych gleby na świecie. Badanie można przeprowadzić na glebach zwięzłych i luźnych, których gęstość lub twardość nie przekracza parametrów technicznych sprzętu o sondowania. Sondowanie przeprowadza się w celu dokładnego określenia granic warstw gleby, a także w celu uzyskania wyobrażenia o właściwościach mechanicznych gleb w naturalnych okolicznościach. W przypadku słabych, zwięzłych gleb ( muł, glina) zaleca się przeprowadzenie pomiaru ciśnienia wody w porach gruntu.

Dynamiczne sondowanie

Badanie geotechniczne takie jak sondowanie dynamiczne odbywa się głównie w przypadkach, w których zastosowanie sondowania statycznego nie pozwala na osiągnięcie oczekiwanej głębokości (z powodu gęstych, twardych gleb) lub gdy zakotwiczenie sprzętu jest niemożliwe ze względu na specyfikę górnej warstwy terytorium. Za pomocą sondowania dynamicznego udoskonalone są granice warstw gleby, a także określane indywidualne parametry właściwości mechanicznych.

Badania geotechniczne laboratoryjne

Wiele firm świadczących badania geotechniczne nie prowadzi badań laboratoryjnych we własnym zakresie, ale na tym etapie korzysta z usług laboratoriów. W idealnym przypadku program analizy laboratoryjnej jest przygotowywany na podstawie zlecenia pracy przedłożonego przez klienta i określonych w nim wymagań dotyczących badań. Jeśli klient nie jest w stanie przedstawić prawidłowego zadania pracy, laboratorium przygotuje program laboratoryjny na podstawie własnego doświadczenia, a także z uwzględnieniem stopnia złożoności projektowanej konstrukcji. Liczba pobranych próbek powinna być wystarczająca do odzwierciedlenia charakterystycznych właściwości konkretnej warstwy.

Przygotowanie raportu

Po przeprowadzeniu badań geotechnicznych, kontroli w terenie i uzyskaniu wyników analiz laboratoryjnych przygotowywany jest raport geotechniczny dla konkretnego obiektu. W raportach zawierane są wszystkie niezbędne informacje: o obiekcie, opis zastosowanych metod, wnioski i rekomendacje, a także różne informacje graficzne, rysunki, raporty z testów. Charakterystyki geotechniczne są określane w celu ustalenia parametrów geotechnicznych, które wpływają na zachowanie gleby w celu ustalenia wartości bezpieczeństwa. Badania opisują typowe parametry geotechniczne dla różnych gleb.

Wartości te są wartościami średnimi uporządkowanymi zgodnie z  danymi uzyskanymi z projektów geotechnicznych. Deweloper otrzymuje sprawny technicznie raport z wiarygodnymi danymi, który umożliwia ekonomiczne opracowanie projektu, obliczenie szacunku, zbudowanie bezpiecznej struktury.