Specjaliści świadczący usługi prawnicze

Specjaliści świadczący usługi prawnicze

Specjaliści świadczący usługi prawnicze. Prawo jest bardzo szeroko pojętym pojęciem, a studiowanie tego właśnie kierunku otworzy przed nami wielkie możliwości rozwoju. Prawnik to osoba naukowo lub zawodowo zajmująca się prawem i znająca przepisy, które potrafi efektywnie zastosować w praktyce. Lista ekspertów, świadczących usługi prawnicze jest jednak długa. Do najpopularniejszych zawodów należą: radca prawny, sędzia, prokurator, komornik, czy również notariusz.

Notariusz

notariusz Szczecin
notariusz Szczecin

To osoba powołana do sporządzania dokumentów, które zawierają wolę stron. Stroną może zostać zarówno osoba fizyczna jak i firma. Dokumenty takie mogą dotyczyć podziału majątku, spadków, darowizn, założenia własnej działalności gospodarczej -tak zwanej spółki akcyjnej. Jeżeli chcemy zmienić właściciela nieruchomości, czy napisać testament też udajemy się do notariusza.

Każdy taki dokument musi zostać przez notariusza zarejestrowany w specjalnej księdze. Notariusz przygotowując dokumenty, musi pamiętać, aby wszystko było zgodne z prawem, właśnie dlatego koniecznością jest znajomość tego tematu.
Ponadto notariusz w swojej kancelarii, w której świadczy usługi prawnicze, może także przechowywać papiery wartościowe, czeki czy weksle. Jednak jest wtedy za nie w pełni odpowiedzialny.

W Polsce notariuszy powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii właściwej izby notarialnej.
Jak w w każdym z zawodów prawniczych, tak i tutaj bardzo ważne jest aby umieć nawiązać dobry kontakt z klientem. Notariusz, aby móc świadczyć swoje usługi prawnicze na pewno musi być uczciwy, pozbawiony stereotypów, ale także, co najważniejsze – dyskretny. Notariusza, tak jak każdego prawnika obejmuje zachowanie tajemnicy zawodowej. A za nieprzestrzeganie jej grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.

Sędzia

Sędziowie są pod względem prestiżu zawodowego zdecydowanie najwyżej w hierarchii zawodów prawniczych. Cieszą się ogromnym autorytetem, ponieważ pełnią bardzo ważną i odpowiedzialną rolę w społeczeństwie. Sędziów chroni immunitet, gdyż jest to zawód zaufania publicznego. Od ich orzeczeń i ustaleń zależą dalsze losy oskarżonych w danym procesie sądowym. Aby zostać sędzią trzeba, tak jak w reszcie przypadków ukończyć studia prawnicze, następnie odbyć aplikację ogólną i sędziowską. Wszystko kończy się egzaminem sędziowskim. Zarobki sędziego rosną wraz z doświadczeniem zawodowym.

Prokurator

Zadaniem prokuratora jest wykrycie sprawcy przestępstwa, a następnie udowodnienie jego winy przed sądem oraz wykazanie konkretnych dowodów, które świadczą o wyżej wspomnianej winie oskarżonego. Lista zadań prokuratora jest długa. Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, prokurator zleca policji lub sam wszczyna śledztwo. Kiedy zachodzi taka potrzeba prokurator wizytuje miejsce popełnienia przestępstwa, analizuje dowody i przesłuchuje świadków, a także podejrzanych o popełnienie przestępstwa, uczestniczy również w wizjach lokalnych z udziałem podejrzanych.

Jeżeli śledztwo zostało zlecone innym organom to zadaniem prokuratora jest monitowanie jego przebiegu. Jego usługi prawnicze są egzekwowane przez sąd najwyższej instancji, klient nie może sam sobie wybrać prokuratora.
W tej pracy niezbędna jest cierpliwość, dokładność i logiczne rozumowanie, gdyż bez tego często nie da się wykryć sprawcy. Ponadto muszą go cechować: precyzja, nieugiętość, pewność siebie oraz asertywność. Praca ta wymaga również odporności psychicznej i odwagi, gdyż prokurator nierzadko może stać się celem agresji, ze strony niezadowolonych wyrokami oskarżonych.

Adwokat

kancelaria prawo medyczne Warszawa
kancelaria prawo medyczne Warszawa

Adwokat sporządza opinie oraz dokumenty prawne, świadczy usługi prawnicze, oraz udziela porad zgodnych z zakresem swojej specjalizacji prawniczej. Spełnia on również funkcję obrońcy sądowego, występując w imieniu oskarżonego przed sądem. Aby zostać adwokatem należy wpierw ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć tak zwaną aplikację adwokacką. Głównym obowiązkowym zawodowym adwokata jest udzielanie pomocy prawnej na rzecz swoich klientów. Występuje on także w ich imieniu przed sądem. Zarówno w trakcie wykonywania swoich obowiązków, jak i poza nimi musi on zachowywać się zgodnie z etyką adwokacką – ze względu na godność sprawowanego przez siebie urzędu.

 

 

Radca prawny

rozwody łódź
rozwody łódź

Obowiązki radcy prawnego są bardzo zbliżone do kompetencji wcześniej wspomnianego adwokata. Występuje on w imieniu swoich klientów, udziela porad prawnych. Jego klientami są najczęściej podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne. Coraz częściej są to jednak obecnie także osoby fizyczne. Radca prawny nie może jednak, oferując swoje usługi prawnicze, występować w roli obrońcy w postępowaniu sądowym. Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze, ukończyła aplikację radcowską i zdała końcowy egzamin na radcę prawnego. Zarobki radcy prawnego zaczynają się od trzech tysięcy złotych wzwyż, uzależnione są oczywiście od wielu kwestii: wielkości kancelarii, umiejętności, doświadczenia i tak dalej.