Właściciel firmy transportowej przyjmując ładunek do przewozu drogowego przyjmuje na siebie dużą odpowiedzialność za jego bezpieczne dostarczenie. Odpowiada za towar od momentu przyjęcia od kontrahenta do momentu rozładunku u odbiorcy. Transport towarów narażony jest powstanie szkody chociażby wskutek niesprzyjających warunków środowiskowych, wypadku drogowego czy kradzieży. Dlatego właściciel firmy transportowej który dba o interesy finansowe swoje i partnerów biznesowych wykupuje dobrowolne ubezpieczenie OCP przewoźnika.   

Ograniczenie ryzyka strat finansowych dzięki polisie OCP przewoźnika

Każda działalność gospodarcza narażona jest na ryzyko, jednak dla firmy transportowej takie zagrożenie jest wyższe. A to ze względu na powierzony ładunek, za który odpowiada przez cały czas przewozu. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują firmom świadczącym usługi transportowe korzystne rozwiązanie chroniące ich interesy a mianowicie OCP przewoźnika. Posiadanie aktualnej polisy odgrywa znaczącą rolę w prowadzeniu biznesu. Ryzyko finansowe w tej branży jest ogromne, dlatego trzeba zadbać o ochronę interesów swojej firmy. Na podstawie opinii przewoźników można stwierdzić, że posiadanie polisy OCP jest doskonałym rodzajem ubezpieczenia. Zabezpiecza ono przed ewentualną odpowiedzialnością związaną z zawarciem umowy przewozowej. To OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ gwarantuje stabilność finansową firmy transportowej, ponieważ gdy dojdzie do szkody i powstanie jej odpowiedzialność, wypłatą odszkodowania zajmie się ubezpieczyciel.  

Odpowiedzialność firmy transportowej za towar a OCP przewoźnika

Odpowiedzialność przewoźników za przewóz towarów ujęta jest w prawie przewozowym i konwencji CMR.

Prawo przewozowe określa dwie podstawy:

  • Ryzyko – ze źródłem w konwencji CMR i prawie przewozowym. Co to oznacza dla przewoźnika? Odpowiedzialność za odebrany od kontrahenta towar do czasu jego wydania osobie do tego uprawnionej.
  • Domniemanie winy – istnienie domniemania takiej odpowiedzialności.
OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Ten zakres odpowiedzialności właściciela firmy transportowej powoduje, że w przypadku niewykupienia polisy OCP przewoźnika jest on narażony na spore straty finansowe, ponieważ będzie musiał wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. Ponadto kierowca musi przestrzegać zasad ruchu drogowego i czasu pracy. Często kierowcy ciężarówek przekraczają prędkość, niestety wymuszają pierwszeństwo nie uwzględniając warunków panujących na drodze. Jeżeli wskutek takich działań dojdzie do wypadku drogowego a właściciel firmy nie będzie posiadał OCP przewoźnika, poniesie koszty naprawienia szkody samodzielnie. Posiadanie takiej polisy i domaganie się od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania wymaga istnienia w jej zapisach odpowiednich rozszerzeń, które w tym przypadku obejmują pokrycie szkód w wyniku zaniedbań ze strony kierowcy. Ponadto kierowca musi być wypoczęty, ponieważ jego stan psychofizyczny wpływa na dostarczenie towaru bez uszkodzeń i w odpowiednim czasie.

Warunki umowy ubezpieczeniowej OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.martex.net.pl/ocp-przewoznika/ spełni oczekiwania osoby ubezpieczonej tylko wtedy, gdy pojawią się w niej odpowiednie zapisy i rozszerzenia bez wykluczeni uniemożliwiających wypłatę odszkodowania. Przedsiębiorca ma problemy z dokładnym określeniem swoich potrzeb, dlatego analizę sytuacji firmy powinien powierzyć doradcy ubezpieczeniowemu który posiada duże doświadczenie w dopasowywaniu OCP przewoźnika.

Co trzeba wziąć pod uwagę zawierając umowę ubezpieczeniową OCP przewoźnika?

  • Wysokość sumy gwarancyjnej która wskazuje zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego na wypadek zaistnienia szkody. Powinna ona pokryć całość zobowiązania finansowego za każde zdarzenie oddzielnie, czyli po kilku wypłatach odszkodowania suma gwarancyjna będzie miała taką sama wartość.
  • Charakter przewożonego towaru wskazany w OCP przewoźnika. Musi być on zgodny ze stanem faktycznym, w przeciwnym przypadku odszkodowanie nie zostanie wypłacone.
  • Miejsce parkowania pojazdu z ładunkiem (klauzula postojowa), a dokładnie chodzi o to, aby kierowca mógł odpoczywać nie tylko na parkingu strzeżonym, ale także w innych miejscach.
  • Polisa OCP przewoźnika powinna zawierać rozszerzenie o odpowiedzialność podwykonawców za transportowany towar, co zdejmuje odpowiedzialność z przewoźnika.

Klauzule dodatkowe mogą obejmować tak ważne kwestie jak awaria agregatu chłodniczego. Jest to ważne dla przewoźników, którzy transportują towary łatwopsujące się. A przyczyn jego niesprawności może być wiele od błędnego działania programatora po uszkodzenie agregatu bez winy kierowcy. Warto ująć w polisie OCP przewoźnika rozszerzenie na brak badań technicznych w chwili zaistnienia szkody.

Temat ubezpieczeń w transporcie drogowym jest złożony, trzeba posiąść sporo odpowiedniej wiedzy i dotyczy to nie tylko właściciela firmy transportowej, ale również jego pracowników. Polisę OCP przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika trzeba wybierać świadomie, dzięki czemu uda się uniknąć powstania wielu szkód. Ale gdy zaistnieją zostaną w całości pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe.