Wsparcie adwokata w problemach prawnych przedsiębiorstw

Wsparcie adwokata w problemach prawnych przedsiębiorstw

Wsparcie adwokata w problemach prawnych przedsiębiorstw – w kancelariach prawnych świadczone są usługi z różnych gałęzi prawa, adwokaci specjalizujący się w danej dziedzinie udzielają kompleksowego wsparcia zarówno osobom fizycznym i prawnym. Klientom świadczone są usługi w następujących obszarach: spory cywilne i arbitrażowe, prawo pracy, prawo korporacyjne, rozstrzyganie spraw z zakresu prawa rodzinnego, gruntów, spadków, prawa mieszkaniowego, ekspertyzy prawnej itp.

Pomoc adwokata w złożonych problemach prawnych

 • Kompleksowa, a także jednorazowa obsługa prawna organizacji i przedsiębiorców 
 • Zapewnienie wykwalifikowanej pomocy w sprawach karnych i administracyjnych
 • Rozwiązywanie sporów z organizacjami ubezpieczeniowymi, leasingowymi, kredytowymi
 •  Rozwiązywanie problemów korporacyjnych
 • Spory dotyczące nieruchomości (wynajem, własność, przydział akcji)
 • Obsługa transakcji handlowych
 • Reprezentacja w organach państwowych, gminnych, arbitrażowych i wielu innych.

Adwokat jest niezbędnym wsparciem w egzekwowaniu prawa pracy

Adwokat udziela konsultacji nie tylko pracownikom, ale również pracodawcom i w obydwu przypadkach zapewnia maksymalną ochronę prawnej ich interesów. Adwokaci mają duże doświadczenie w reprezentowaniu interesów pracodawców w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prawem pracy. 

Oferują pracodawcom następujące usługi z zakresu prawa pracy:

 • Konsultacje w kwestiach zwolnień, redukcji personelu, wynagrodzeń, szkoleń, dyscypliny pracy
 • Opracowanie skutecznych modeli ochrony pracodawców przed możliwym ryzykiem, w tym ryzykiem ujawnienia poufnych informacji przez pracowników
 • Konsultacje dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
 •  Przygotowywanie i opracowywanie umów i porozumień o pracę, w tym umów z członkami organów zarządzających
 • Przygotowywanie projektów aktów prawnych przedsiębiorstw, w tym opisów stanowisk pracy, wewnętrznych przepisów pracy, przepisów dotyczących procedury i warunków zawierania, przedłużania i renegocjacji umów z pracownikami
 • Opracowywanie zamówień i dokumentów regulujących procedurę rozliczania odpowiedzialności i procedurę zachęcania pracowników
 • Konsultacje i reprezentacja interesów klientów podczas kontroli organów w sprawie legalności stosunków pracy z pracownikami.

Nieruchomości i budownictwo to kolejna dziedzina działalności adwokata

Adwokat zajmuje się obsługą prawną wielu projektów budowlanych realizowanych przez firmy budowlane. Oferuje następujące usługi prawne w zakresie nieruchomości:

 • Doradztwo w zakresie projektu budowlanego, przygotowanie niezbędnych dokumentów i umów
 • Wsparcie prawne działań klientów w zakresie organizacji i prowadzenia procesu budowlanego, w tym projektowania placów budowy, koordynacji i zatwierdzania dokumentacji projektowej
 • Doradztwo w zakresie stosowania standardów i technicznych aktów prawnych
 • Doradztwo w zakresie inwestycji i projektów budowlanych
 • Ekspertyza prawna transakcji nieruchomościowych
 • Obsługa prawna procesu rejestracji praw majątkowych do nieruchomości
 • Obsługa prawna sprzedaży, najmu, alokacji części nieruchomości.

Adwokat współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie prawa korporacyjnego

Adwokat współpracuje z przedsiębiorstwami o różnej skali i obszarach. Oferuje następujące usługi z zakresu prawa korporacyjnego:

 • Doradztwo w zakresie rejestracji, reorganizacji i likwidacji podmiotów prawnych wszelkich form prawnych prowadzących działalność
 • Doradztwo w zakresie tworzenia spółek holdingowych, w tym wybór modelu zarządzania dla tego podmiotu gospodarczego
 • Obsługa transakcji nabycia, sprzedaży papierów wartościowych przedsiębiorstw
 • Rozwiązywanie sporów korporacyjnych
 • Przygotowanie i tworzenie lokalnych dokumentów korporacyjnych i umów.

Sprawdź również:

Adwokat oferuje przedsiębiorcom również usługi bankowo-finansowe:

 • Doradztwo w zakresie finansowania projektu oraz zakupu udziałów i aktywów
 • Przygotowanie umów pożyczek na transakcje w celu pozyskania finansowania na rynku lokalnym
 • Wsparcie prawne dla tworzenia i działalności banków
 • Negocjacje z uczestnikami transakcji i organami regulacyjnymi w celu pozyskania finansowania na rynku krajowym, a także z zagranicy
 • Doradztwo w zakresie transakcji finansowych i bankowych
 • Doradztwo w zakresie potencjalnych ryzyk w transakcjach finansowych.

Adwokat na zlecenie klienta wykona ekspertyzę prawną

Ekspertyza prawna to kompleksowa analiza prawna spółki, która jest przedmiotem inwestycji, jej statusu i pozycji rynkowej. Taka weryfikacja jest najczęściej przeprowadzana przy zakupie firmy, dużej fuzji (przejęciu) z inną firmą i podpisaniu umowy na znaczące kwoty.

Adwokat przeprowadza ekspertyzę prawną w następujących aspektach:

 • Weryfikacja dokumentów założycielskich spółki i składu akcjonariuszy (uczestników)
 • Analiza decyzji organów spółek i pełnomocnictw
 • Analiza wykonania zobowiązań wynikających z umów
 • Analiza stosunków pracy i stosunków własności
 • Prognozowanie skutków dokapitalizowania w obiekcie inwestycyjnym.

W rezultacie klient otrzymuje wyczerpującą opinię, która pozwala podjąć świadomą decyzję w sprawie inwestowania w spółkę. Adwokat może również zapewnić pomoc prawną przy transakcji zakupu firmy.

Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl
Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl
Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl